CRUZ DAS ALMAS VAI SEDIAR 3 ETAPA DO CAMPEONATO BAIANO DE JIU JITSU